Thùng cứng trắng mờ loại 8kg

Thùng cứng trắng mờ loại 8kg

Mã số S802C